Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Historie SDH
Saturday, 03 January 2009

200804291344_hist_01

Bylo tomu 13.prosince 1895, když se sešel zatimní výbor, v jehož čele stál zatimní starosta Jan Myška a jednatel Josef Dušek, aby vypracoval Stanovy dobrovonlých hasičů ve Svratouchu, z nichž nejdůležitější ustanovení jsou tato:

- spolek má jméno Sbor dobrovolných hasičů ve Svratouchu

- sídlem jest Svratouch, v okrese hlineckém, jednací věc jest česká

- účelem Sboru jest, aby při živelných nehodách v místě, okolí, zvláště při požárech a povodních, hájil a chránil životy a majetek lidu

- účelem svého se bude Sbor domáhati přesným plněním stanov, řádů i ostatních předpisů, pravidelným cvičením, schúzemi a přednáškami za účelem odborného vzdělávání, jakožto i zábavami společenskými.

- Sbor se sdružovati bude s jinými Sbory hasičskými ve správě stávající jednotu župní, okresní a zemskou

- členem může se státi každý mravně zachovalý a tělesně schopný občan v sídle sboru ve věku 18 až 50 let

- zakládajícím členem se stává, kdo do pokladny sborové nejméně 50 korun najednou neb ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách složí, neb věc stejné hodnoty věnuje

- co do povinnosti, zaváže se každý nově přijatý člen rukou dáním veliteli, že přesně bude plniti a konati vše co předpisují stanovy a řád služební, zejména že bude vždy chovati se tak, aby v důstojnosti sboru neporušil

- spory vzniklé z poměru sborových mezi jednotlivými členy urovnává výbor, spory mezi členy a výborem rozhoduje soud smírčí.
Sporné strany zvolí si op dvou důvěrnících a ty pátého za předsedu.
Jen členové Sboru mohou zasedati ve smírčím soudu, který se usnáší jakožto schůze výborová. Z nálezu soudu smírčího odvolati se nelze

 

200804291345_hist_02


Celé Stanovy byly v plném znění schváleny ve schůzi obecního zastupitelstva ve Svratouchu dne 13.prosince 1895 a dne 30.dubna 1896 plředloženy k C.K. místodržitelství, kde výnosem ze dne 5.května 1896 číslo 71110 potvrzeny byly.

První usavující valná hromada se odbývala 16.srpna1896. Valnou hromadu zahájil zatimní starosta Jan Myška a přítomno bylo 56 členů.
Provedena byla volba předsednictva sboru a zvoleni byli Ferdinand Suchý z České Cikánky za sarostu 30 hlasy, a Jan Myška 32 hlasy za velitele.


Ze zápisu:

...

Ujednáno by se ozbrojilo 30 členů činných, velitel a podvelitel. Vyzbrojení starosty Sboru se nepřipustilo. O zakoupení výzbroje jednohlasně ujednáno by se o samý starala obec, jelikož Sbor není mocen nijaký dluh na sebe uvoliti, jelikož Sbor žádnéhi jmění nemá

...


O vybírání měsíčních přízpěvků ujednalo se, by měsíční přízpěvek 10 krejcarů byl vybírán od 1.srpna t.r.
Dále bylo usneseno, by se za jednopřežní přípřež v místní obci 1zl a dvojpřežní 2zl., mimo obec za dvojpřežní 4zl., při výjezdu ku požáru odměna poskytla, při delší cestě než půl hodiny zvláštní ujednání budou platná.

...

 

Převzato z publikace:
Almanach k 90.výročí založení SDH ve Svratouchu, J.Vodička, 1986