Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Pravidla pro jednání se zájemcem o poskytnutí pečovatelské služby
Tuesday, 09 March 2010
 

Tato pravidla stanoví závazné postupy pro jednání se zájemcem o pečovatelskou službu,

sepsání  smlouvy  o  poskytování  pečovatelské služby  a  postup při odmítnutí zájemce

o službu.

Jednání se zájemcem o sociální službu

  Zájemce o službu kontaktuje pečovatelskou službu e-mailem, telefonem nebo osobně a to na obecním úřadě nebo v DPS.  Je odkázán na sociální pracovnici,  která mu poskytne základní informace, případně si se zájemcem sjedná schůzku.  Sociální pracovnice při prvním jednání  po projevení zájmu o službu  informuje zájemce o poskytování pečovatelské služby způsobem  přijatelným situaci zájemce a jeho možnosti vnímat a chápat. Při trvajícím zájmu o službu  provede  :

•·        pomoc při sepsání žádosti o poskytování pečovatelské služby  pokud tak neučinil zájemce již při projevení zájmu o službu, 

           Žádost o poskytnutí pečovatelské služby - PDF klikněte zde

•·        sociální šetření, zjištění důvodů pro poskytování pečovatelské služby,

•·        vyplnění s klientem tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů",

•·        seznámení s možnostmi pečovatelské služby a výší úhrad za jednotlivé úkony,

•·        zjištění osobních cílů a příprava k sestavení individuálního plánu pečovatelské služby.

Sociální pracovník je povinen:

•·         pravdivě informovat o poslání organizace a typech poskytované služby,

•·         dotazovat se pouze na informace související s výkonem sociální služby,

•·         nakládat s osobními údaji o žadateli v souladu se zákonem,

•·         respektovat individualitu uživatele a jeho přání,

•·         zachovávat taktní a citlivý přístup k uživateli.

Sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby

Pokud z jednání  a  provedeného sociálního šetření vyplyne že zájemce splňuje podmínky cílové skupiny příjemců služeb, může dojít k přípravě a vypracování smlouvy.  Při zpracování smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby sociální pracovnice zejména  :

•·        specifikuje  základní činnosti  pečovatelské služby v návaznosti na § 40 odst.2.           Zák.108/2006 Sb. a  v souladu se zpracovaným individuálním plánem,

•·        specifikuje místo a čas  poskytnuté služby,

•·        dohodne s klientem způsob a termín úhrady za poskytnuté služby,

•·        seznámí klienta s pravidly pro poskytování pečovatelské služby včetně pravidel pro přijímání a vyřizování stížností na kvalitu, nebo způsob poskytování služby,

•·        seznámí klienta s klíčovým pracovníkem, který bude dohodnuté úkony provádět,

•·        předá klientovi vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, která jsou nedílnou součástí smlouvy,

•·        v případě potřeby  vstupu pracovnice  pečovatel. služby  do bytu, sepíše s klientem prohlášení o předání klíčů  od bytu(domu).

Při jednání o jednotlivých částech smlouvy sociální pracovník seznámí zájemce s obsahem smlouvy způsobem pro něho srozumitelným, tak aby bylo zřejmé že obsah jednotlivých částí pochopil, zejména  :

•·        možnosti, podmínky a způsob poskytování pečovatelské služby,

•·        všechny povinnosti  vyplývající ze smlouvy pro uživatele služby,

•·        platby a způsob úhrad za provedené služby,

•·        vysvětlí zájemci způsob plánování služby a projedná jeho požadavky, očekávání a cíle které uchazeč od služby předpokládá,

•·        při předání dokumentů které jsou součástí smlouvy :

•-     Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování   pečovatelské služby,

•-      Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby,

Dbá na to, aby uživatel služby jednotlivým částem dokumentů porozuměl, případně vysvětlí části které by byly uživateli nesrozumitelné. V případě potřeby je vhodné, poskytnout zájemci a případně osobám  blízkým zájemci smlouvu včetně příloh k prostudování, případně k pora-dě s právním zástupcem a poskytnout prostor  pro připomínky a jejich případné zapracování do smlouvy formou přílohy.

Identifikační údaje pro zpracování smlouvy sociální pracovník čerpá z občanského průkazu zájemce  kde se též přesvědčí, že je zájemce způsobilý k provádění právních úkonů. Smlouvu za stranu poskytovatele podepisuje starosta obce a na straně zájemce sám zájemce a v případě  omezení k provádění právních úkonů, jeho zákonný zástupce.

V případě absence zákonného zástupce se uplatní postup  podle čl.6. §91 Zák.108/2006 Sb., který stanoví, že osobu která podle posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého  nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, obecní úřad  obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.

Postup při odmítnutí zájemce o pečovatelskou službu

Obec Svratouch může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby pouze z těchto důvodů :

a/  neposkytuje požadovaný druh sociální služby o kterou osoba žádá(viz Základní prohlášení)

b/  nemá aktuálně dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby o kterou osoba žádá.

Jestliže Obec odmítne uzavřít smlouvu z výše uvedených důvodů, vydá o tom osobě na její žádost písemné potvrzení  s uvedením důvodů proč nebylo možné smlouvu uzavřít.

V případě odmítnutí zájemce o službu jej sociální pracovník informuje o nabízených službách srovnatelného nebo příbuzného charakteru, poskytovaných jinými organizacemi v nejbližším okolí a poskytne mu základní informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Pro zprostředkování služby u jiné organizace, která mu požadované služby může poskytnout a která je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb, mu nabídne přiměřenou pomoc (např. předá mu v písemné formě příslušné kontakty - telefon, adresu, e-mailovou adresu, nebo telefonicky, případně osobně zprostředkuje kontakt u jiných poskytovatelů sociálních služeb, nebo u příslušných institucí).

 Při odmítnutí zájemce o službu a neuzavření smlouvy z důvodu uvedeným v bodě b/, zaznamená sociální pracovník uchazeče o službu do evidence která je k tomuto v souladu s §88 Zák.108/2006 Sb. vedena.   V případě uvolnění nebo rozšíření kapacity s možností přijetí dalších uživatelů, bude proveden výběr z  vedené evidence uchazečů formou sestavení pořadníku na základě nově provedeného sociálního šetření, ve kterém bude posuzováno zejména :

•·        aktuální situace klientů v současné době ,

•·        rodinné zázemí klientů,

•·        naléhavost potřeby pomoci (může - nemůže svou situaci řešit sám bez cizí pomoci).

a na základě zpracovaných a vyhodnocených výsledků takto provedeného sociálního šetření bude rozhodnuto o sestavení aktuálního pořadí pro přijetí k poskytování sociální služby.

Všechny vypracované dokumenty z provedeného jednání včetně sociálního šetření budou uloženy v souladu s pravidly pro vedení dokumentace uživatelů.