Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby obce Svratouch
   

  1. Doba poskytování služby

Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30

Čas, četnost a rozsah služeb bude vždy s uživatelem služby sjednán individuálně, podle aktuální potřeby a vše bude zaznamenáno  v individuálním plánu a plánu péče. Ve všech případech bude vycházeno z potřeb klienta  s respektováním rámce  možností pečovatelské služby.

  1. Změny v poskytování  služeb

Uživatel služby pravdivě a včas informuje pečovatelskou službu o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby, a to osobně nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených v závěru tohoto dokumentu. V případě jednorázové změny se klient může dohodnout  přímo s pracovníkem poskytujícím službu. Změnu v čase sjednané služby je nutno oznámit v průběhu  předcházejícího dne, v nepředvídaných situacích nejpozději do 7,30 hodin téhož dne.

Pokud uživatel požádá o trvalou změnu v četnosti a čase poskytování úkonů, nebo rozšířit služby, projedná své potřeby s klíčovým pracovníkem nebo sociálním pracovníkem, změna se zapracuje do individuálního plánu a vytvoří se aktualizovaný plán péče

  1. Přihlašování  a odhlašování  obědů, péče o jídlonosiče

Obědy je nutno přihlašovat a odhlašovat nejpozději jeden pracovní den předem u pracovníka pečovatelské služby, nebo telefonicky v kanceláři pečovat. služby na čísle 566 502 271.

Nebude-li dovoz oběda včas odhlášen, bude oběd předán a cena  za oběd i za dovoz uživateli služby účtována.

Dovoz uživatel služby vždy při převzetí přivezeného oběda předá pracovníkovi peč.služby vymyté a připravené druhé jídlonosiče na následující den. Jídlonosiče jsou majetkem  pečovatelské služby případně  uživatele služby.  Při dovozu obědů je uživatel služby povinen osobně oběd převzít  a předat čistý jídlonosič, ve výjimečných případech může požádat další osobu a toto nahlásit předem pracovníkovi pečovatelské služby.

Pokud uživatel služby přeruší odebírání obědů, je mu vlastní jídlonosič bezodkladně vrácen.

Dovoz obědů  probíhá v pracovních dnech  v čase od 10 do 12 hodin.

  1. Platby za služby a obědy

Úhradu za poskytnuté služby je uživatel služby povinen zaplatit ve výši  stanovené pro jednotlivé úkony platnou přílohou, která je součástí těchto pravidel  a to ihned po provedení služby.

 Úhradu za obědy, dovoz obědů a  případný nájem za propůjčené jídlonosiče platí uživatel služby při měsíčním vyúčtování. Platbu  v daném měsíci uhradí klient v hotovosti na základě platného příjmového pokladního dokladu do patnácti dnů následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila v  kanceláři  pečovatelské služby, případně přímo pracovnici  peč.služby při předání jídla. Výše  úhrady za poskytované služby musí být vždy stanovena v souladu se Zák. 108/2006 Sb. a prováděcí  vyhláškou 505/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů  kterou jsou stanoveny maximální výše úhrad ve vztahu k jednotlivým položkám.

  1. Finanční hotovost na nákupy

Pokud je ze strany uživatele služby po pracovníkovi požadováno zajištění nákupu, nebo jiná služba kde je nutná úhrada v hotovosti, je klient povinen předat předpokládanou finanční hotovost předem. Pracovník po provedeném úkonu provede vyúčtování tak, že předloží klientovi pokladní  doklad  a vrátí zbytek peněz(rozdíl mezi předanou finanční hotovostí a částkou na pokladním dokladu) veškeré úkony s peněžní hotovostí jsou zaznamenány do sešitu proti podpisu uživatele služby.

  1. Kontaktní osoby

Klient uvede v Žádosti o poskytování pečovatelské služby alespoň jednu osobu, tzv. kontakt-ní, které je poskytovatel oprávněn sdělit informace vztahující se k průběhu  poskytování služby.

Kontaktní osoba je též ihned informována, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s ní sjednán další postup, pokud by hrozilo nebezpečí, že je klient v ohrožení zdraví nebo života.

  1. Řešení mimořádné situace

V případě mimořádné situace, tj.že má pracovník soc.služby podezření, že by mohlo být ohroženo zdraví nebo život klienta a není možno se spojit se žádnou kontaktní osobou, ani se sousedy,  je pracovník po konzultaci se starostou obce oprávněn zavolat k otevření bytu záchranné složky v souladu s pravidly pro řešení krizových situací. Klient si je vědom, že tento postup může znamenat násilné vniknutí  záchranných složek do bytu s případným vznikem škody na  bytovém zařízení.

  1. Zabezpečení přístupu

Je-li potřeba zajistit při poskytování služby vstup do domu(bytu), jsou další klíče zhotoveny na náklady klienta.  Prohlášení o  předání i vrácení  klíčů  je  zaznamenáno v  osobní kartě klienta a je sepsáno prohlášení o zapůjčení klíčů.  Klíče budou uloženy v trezoru v kanceláři pečovatelské služby, odkud si je vždy pracovník poskytující službu vyzvedne.  Pokud klient není delší dobu přítomen (např. z důvodu hospitalizace ve zdrav.zařízení), je klientovi nebo kontaktní osobě klíč vrácen, není-li to možné, je klíč za přítomnosti starosty obce zapečetěn do obálky a uložen v trezoru.

Dojde-li k situaci, že je nutná náhlá hospitalizace klienta za přítomnosti pracovníka pečovatelské služby a klíč nelze vrátit (např. z důvodu bezvědomí), je pracovník povinen po řádném uzamčení bytu opět klíč za přítomnosti starosty obce zapečetit do obálky s protokolárním zápisem a uložit jej  do trezoru pečovatelské služby. Stejnopis  protokolárního zápisu se stane součástí osobní dokumentace klienta.

  1. Domácí zvířata v domácnosti klienta

Pokud jsou  klientem  chovány  domácí zvířata, je klient povinen vytvořit takové podmínky, aby v jeho domácnosti nedošlo k ohrožení pečujícího pracovníka volně se pohybujícím zvířetem.

V domě s pečovatelskou službou nemohou být chována žádná domácí zvířata.