Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 
Co považuje Pečovatelská služba za stížnost 

Vše co uživatel pečovatelské služby ať ústně nebo písemně označí jako stížnost. Z tohoto vyjádření je nepochybné, že přednáší stížnost, že to není jen připomínka, poznámka, návrh atd.


Kdo může podat stížnost?

Právo podat stížnost má každý uživatel, kterému je poskytována pečovatelská služba. Stěžovat si také může rodinný příslušník nebo jiná osoba. 
Stěžovatel má možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat (např. příbuzný, přítel, občanská poradna a podobně). 


Jak podat stížnost? 


Stížnost může být podána jakýmkoli způsobem a musí to být respektováno, například: 
• ústně osobně 
• ústně telefonicky, na číslo 566 662 335 (v pracovní době) 
• písemně – elektronicky na adresu: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  
• písemně – poštou na adresu: Obecní úřad Svratouch, Svratouch 290, 539 42 (možno i anonymně) 
• písemně – vhozením do označené schránky STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY v domě s pečovatelskou službou, která je zavěšena na zdi v přízemí. U této schránky najdete také tiskopis stížnosti (možno i anonymně). 


Komu můžete podávat stížnosti? 

Oprávněnými osobami přijmout stížnost jsou pracovníci pečovatelské služby – sociální pracovnice a pečovatelka. 
Odpovědná za vyřízení stížnosti je sociální pracovnice. Je nepřípustné, aby byl prověřen řešením stížnosti  člověk, proti kterému stížnost směřuje nebo pracovník jemu podřízený. Pokud bude tedy stížnost směřovat proti sociální pracovnici, bude stížnost vyřizovat a prošetřovat starosta obce Svratouch. 

Postup při vyřizování stížností 

• Přijetí stížnosti 
• Evidence stížnosti 
• Prošetření stížnosti 
• Vyhodnocení 
• Přijetí nápravných opatření 
• Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti stěžovateli (pokud nebyla stížnost podána anonymně), popř. zástupci stěžovatele a osobě, proti které stížnost směřovala 

Vyřizováním stížnosti a vyjadřováním stanoviska je pověřena vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovnice). V její nepřítomnosti pak její zástupce. 


Povinnosti pracovníků při vyřizování stížností 

Pracovníci, kteří se zabývají přijetím, prošetřením a vyjádřením ke stížnostem, se řídí následujícími zásadami: 

Bezpečí: vstřícné a věcné přijetí stížnosti, poskytnutí podpory a času při podávání stížnosti, ochrana před střety zájmů a rizikem, že se podání stížnosti obrátí proti podavateli 
Diskrétnost: přijetí stížnosti v klidu, nejlépe v samostatné kanceláři, bez rušení jinými osobami, s dodržením etických pravidel a mlčenlivosti 
Objektivnost: snaha o maximální objektivitu a spravedlnost 
Nezávislost: pověřený pracovník se nesmí nacházet ve střetu zájmů 
Efektivita: rychlé prověření stížnosti, bez zbytečných průtahů, pokud možno s jasným závěrem, uplatnění konkrétních nápravných opatření 


Evidence stížností 

Všechny stížnosti (písemné, ústní, anonymní) jsou evidovány ve složce „STÍŽNOSTI“. Tato složka je uložena  u sociální pracovnice v kanceláři. Prošetření stížnosti 

Stížnost musí být prošetřena v celém rozsahu. Sociální pracovnice je povinna objektivně prošetřit a navrhnout taková opatření, aby se oprávněná stížnost nemohla opakovat. Požádá-li stěžovatel, je nutno zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti. 


Vyřízení stížnosti 

O výsledku vyřízení stížnosti musí být stěžovatel písemně vyrozuměn ve stanovené lhůtě. Lhůta pro vyřízení stížnosti je maximálně 30 kalendářních dní ode dne podání stížnosti. Pokud bude tato lhůta překročena, je povinností organizace písemně informovat stěžovatele/zástupce o důvodech překročení lhůty a dále jej písemně informovat, jaké nápravné kroky budou pro urychlené vyřízení stížnosti učiněny. 
Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. V písemném oznámení musí být stěžovatel informován o svém právu odvolat se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený nebo nezávislý orgán s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 
Řešení anonymních stížností bude vyvěšeno na nástěnce v domě s pečovatelskou službou v chodbě v přízemí. 

Tato vnitřní pravidla jsou dostupná všem pracovníkům pečovatelské služby , dále jsou vyvěšena na nástěnce v domě s pečovatelskou službou a budou předána všem uživatelům pečovatelských služeb.
 Svratouch , 13.09. 2009                                                                                                                                            Starosta obce Kontakty na orgány, na které se můžete obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:  
Obec Svratouch
Obecní úřad Svratouch 
Svratouch 290 
539 42 


Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125532 11 Pardubice 
Tel.: +420 466 026 111 
Fax: +420 466 611 220 
email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  


Ministerstvo práce a sociálních věcí– Kontrolní oddělení 
Na Poříčním právu 1/376 
128 00 Praha 


Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39 
602 00 Brno 
e-mai: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  


Český helsinský výbor 
Ostrovského 253/3 
150 00 Praha 5 
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  
www.helcom.cz